Bộ cầu nguyện

prayer_header_min 1 Timôthê 2: 1 (NIV) nói: "Tôi kêu gọi, sau đó, trước hết, đó là kiến ​​nghị, cầu nguyện, cầu và tạ ơn được thực hiện cho tất cả mọi người."

Tại nhà thờ First Baptist chúng tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện và chúng ta biết rằng lời cầu nguyện hoạt động. Chúng tôi cầu nguyện của chúng tôi bộ rất nghiêm túc và chúng tôi muốn biết làm thế nào chúng ta có thể cầu nguyện tốt nhất cho bạn nếu bạn muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi. Nó sẽ rất hữu ích cho chúng tôi cầu nguyện cho bạn và chúng tôi sẽ không gây rắc rối cho bạn trong bất kỳ cách nào.

Tại nhà thờ First Baptist chúng tôi rất vui để có yêu cầu cầu nguyện với Chúa trong lời cầu nguyện và chúng ta biết rằng Ngài sẽ trả lời hoàn hảo theo ý muốn của Ngài. Chỉ có Thiên Chúa có thể trả lời những lời cầu nguyện và thay đổi cuộc sống của bạn.

Nếu bạn muốn chúng tôi để cầu thay cho bạn trong lời cầu nguyện sau đó chúng tôi yêu cầu quý vị điền của chúng tôi nộp đơn yêu cầu cầu nguyện ở dưới cùng của trang Danh sách cầu nguyện Ðêm Thứ Tư của chúng tôi. Nếu bạn muốn giữ kín danh tính, chúng tôi sẽ tôn trọng điều đó và chỉ có nhân viên nhà thờ của chúng ta sẽ biết tên của bạn. Chỉ cần kiểm tra hộp về hình thức mà nói tôi muốn giữ kín danh tính vì vậy chúng tôi sẽ biết.

Nếu bạn muốn giữ kín danh tính, yêu cầu cầu nguyện của bạn không được đặt trong danh sách cầu nguyện đêm thứ tư của chúng tôi, cũng không phải trên danh sách cầu nguyện của chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên nhân viên nhà thờ của chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn hàng ngày.

Ðêm Thứ Danh sách cầu nguyện

Các yêu cầu cầu nguyện Gửi qua Website

Gửi một yêu cầu cầu nguyện