Bộ đầu tiên đáp ứng

Đầu tiên các Bộ đáp ứng là một bộ tiếp cận cộng đồng, trong đó khi cần đến, các thành viên đầu tiên Bộ đáp ứng là những người đầu tiên phản ứng với sự sẵn sàng của họ để giúp đỡ.