Bộ đầu tiên đáp ứng

Các Bộ Đầu đáp ứng là một bộ tiếp cận cộng đồng, trong đó khi có nhu cầu, các thành viên đầu tiên Bộ ứng là những người đầu tiên phản ứng với sự sẵn sàng của họ để giúp đỡ.