Tiếp cận cộng đồng

tiếp cận cộng đồng-ministries_min

Matthew 28:19 nói, "Hãy đi do đó, và dạy cho tất cả các quốc gia. . . "Đó là mong muốn của Nhà thờ First Baptist để tuân theo hướng dẫn của Chúa.

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy tên của từng Bộ tiếp cận cộng đồng. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về một bộ cụ thể, chỉ cần nhấp vào tên của Bộ bạn muốn biết thêm về.

Trang chủ Arkansas Baptist trẻ em

Bộ giỏ

Bộ thưởng điểm

Chăm sóc cảm ứng Bộ Quilting

Bộ Cookie

Thảm họa Bộ cứu trợ

Bộ đầu tiên đáp ứng

Quần áo Dự Closet của Thiên Chúa

Ðêm Thứ Tư bổng bữa ăn

Phụ nữ trên Sứ mệnh