Bộ Phụ nữ

Đừng lo lắng Ladies! Sẽ có hoạt động sắp tới vì vậy hãy xem để biết chi tiết! Cảm ơn bạn rất nhiều cho hỗ trợ và lời cầu nguyện của bạn trong quá trình nghiên cứu Kinh Thánh gần đây của chúng tôi!

Janet Benson

Chủ tịch Bộ Phụ nữ