กระทรวงการตอบสนองครั้งแรก

Response กระทรวงแรกคือกระทรวงสาธารณสุขในการที่เมื่อต้องเกิดขึ้นสมาชิก Response กระทรวงแรกเป็นคนแรกที่จะตอบสนองกับความตั้งใจที่จะช่วยออก