How To Get To Heaven

jesus-betaalde-it-all-clipart_min Een stap in geloof - hoe een christen worden

F is voor vergiffenis
Iedereen heeft gezondigd en moet Gods vergeving. Romeinen 3:23 zegt: "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods"
We kunnen alleen maar worden vergeven door het bloed van Jezus. Efeziërs 1: 7 zegt: "In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van Zijn genade."

A is voor beschikbaar
Gods vergeving is beschikbaar voor iedereen. Johannes 3:16 zegt: "Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

God laat ons niet automatisch vergeven maar Zijn vergeving is beschikbaar, als we erom vragen. Mattheüs 7:21 zegt: "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen; maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. "

I is voor Impossible
Het is onmogelijk voor iemand om naar de hemel op hun eigen te krijgen. Efeze 2: 8-9 zegt: "Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit uzelf: het is een gave van God. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. "

T is voor Turn
Betekent op zijn beurt om zich te bekeren. Als je echt berouw, je uit de buurt van uw zonden te zetten en jezelf en tot Jezus als je Heer en Verlosser. Johannes 14: 6 zegt: "Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij" Romeinen 10: 9-10 zegt: "Want indien gij met uw mond belijdt de Heer Jezus, en gij zult met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid; en met de mond belijdt men tot behoudenis. "

H is voor de Hemel
Hier. . . Eeuwige leven nu begint met Jezus. Johannes 10:10 zegt: "De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en dat ze misschien overvloed hebben"

Hiernamaals. . . De hemel is een plek waar we voor eeuwig zullen leven met God. Johannes 14: 3 zegt: "En wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij; dat waar Ik ben, aldaar zult gijlieden ook zijn. "

Hoe kan een persoon hebben de vergeving van God en de eeuwigheid doorbrengen in de hemel? Door Jezus te vertrouwen als je Heer en Verlosser. U kunt dit nu doen, waar je bent, door te bidden, door Jezus te vragen om je te vergeven van je zonden en Hem uitnodigen in je hart.

Hoe kan ik bidden en Jezus in mijn hart?
Lieve Jezus, ik weet dat ik een zondaar ben en vanwege mijn zonden die ik heb uw vergeving. Ik geloof dat Jezus stierf aan het kruis voor mijn zonden, begraven en vervolgens opstond uit de dood. Ik vraag u om mij te vergeven van mijn zonden en kom in mijn hart nu. Ik geef mezelf en mijn leven volledig aan jou. In de naam van Jezus bid ik. Amen.

Als je gewoon dat gebed bad, Welkom in de familie van God! Als nieuwe christen is het erg belangrijk dat je een Bijbel geloven, Bijbel prediken kerk te vinden en doe mee met die kerk. Dit zal u helpen om te groeien als christen als je meer over Jezus te leren en leer meer over het christelijk leven. First Baptist Church is een Bijbel geloven, Bijbel prediken kerk en we zouden heel graag het voorrecht van het hebben van u als onderdeel van onze familie te hebben!