Првиот Министерството Одговор

Првата Министерството за одговор е Министерството теренски во која кога се појави потреба, членовите на Првата Министерството за одговор се првите да одговорат со својата подготвеност да помогнат.