ارائه خدا لباس وزارت کابینه

d40f897a8ef61efbb0f2346e331e9559_min ارائه خدا لباس وزارت کابینه وزارت توسعه از اولین کلیسای باپتیست ارائه می دهد که لباس آزاد و خانواده اقلام به مردم نیازمند است. این اقلام عبارتند توسط عضو و دوستان از اولین کلیسای باپتیست داده شده است.

ارائه خدا لباس کابینه یک باز تا سه بار در ماه است. سایت لباس گنجه 309 خیابان کلیولند است (به طور مستقیم در سراسر خیابان از ساختمان پناهگاه اولین کلیسای باپتیست نسبت به کابل های قدیمی ساختمان شرکت).

ارائه خدا لباس گنجه واقعا پر برکت برای کمک به بیش از 70 خانواده در هر زمان که درهای باز است. مراجعان، خدمت توسط داوطلبان، با لباس و خانگی مورد نیاز است، اما مهمتر از همه عشق به عیسی مسیح به اشتراک گذاشته و با آنها نیز هست.