نخست وزارت پاسخ

وزارت پاسخ نخست وزارت اطلاع رسانی است که در آن زمانی که نیاز ناشی، اعضای نخست وزارت پاسخ نخستین کسانی بودند که برای پاسخ همراه با تمایل خود را برای کمک به از می باشد.