وزارت پاسخ نخست

وزارت پاسخ نخست وزارت امداد رسانی که در آن زمانی که نیاز ناشی می شود، اعضای نخست وزارت پاسخ نخستین کسانی بودند که به پاسخ با تمایل خود برای کمک به خارج می باشد.