وزارت کوکی

d8ef7a56098e90e047f4e435ce370861_lfwm_min

وزارت کوکی از اولین کلیسای باپتیست رسد به خارج از اعضای خانواده و دوستان بیماران ICU در مرکز پزشکی فارست شهر.

زنان حاضر در این وزارتخانه دو یا سه بار در هفته بازدید از مرکز پزشکی فارست شهر اتاق انتظار ICU. کوکی ها، تنقلات و devotionals به اعضای خانواده و دوستان بیماران ICU تحویل داده است. زنان خوشحالم که نماز با اعضای خانواده و دوستان بیماران ICU هر زمان که خواسته به انجام این کار خواهد بود.

اگر شما مایل به کمک کردن تهیه شده توسط کوکی ها و یا تنقلات، کنار هم قرار دادن سبد و یا ساخت بازدیدکننده داشته است به مرکز پزشکی فارست شهر اتاق انتظار ICU، لطفا با ساندرا برک.