توسعه

کمک رسانی-ministries_min

متی 28:19 می گوید: "برو شما در نتیجه، و تدریس همه جوامع است. . "این آرزوی اولین کلیسای باپتیست به اطاعت از دستورات خداوند است.

در زیر شما به نام هر یک از وزارتخانه های امدادی پیدا کنید. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد یک وزارتخانه خاص را دوست دارم، به سادگی بر روی نام وزارت شما می خواهید به دانستن بیشتر در مورد کلیک کنید.

صفحه اصلی آرکانزاس باپتیست کودکان

وزارت سبد خرید

امتیاز جایزه وزارت

مراقبت لمسی وزارت مبطن

وزارت کوکی

فاجعه وزارت امداد

وزارت پاسخ نخست

لباس ارائه کابینه خدا

چهارشنبه شب یاران غذا

زنان در ماموریت