ماموریت

missions_min متی 28:19 می گوید: "برو شما در نتیجه، و آموزش تمام ملت ها. . "این آرزوی اولین کلیسای باپتیست به اطاعت از دستورات خداوند است.

در زیر شما به نام هر یک از وزارتخانه کمک رسانی را پیدا کنید. اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد یک وزارتخانه خاص را دوست دارم، به سادگی بر روی نام وزارت می خواهید به دانستن بیشتر در مورد کلیک کنید.

صفحه اصلی آرکانزاس باپتیست کودکان

وزارت سبد خرید

امتیاز جایزه وزارت

مراقبت لمسی وزارت مبطن

وزارت کوکی

فاجعه وزارت امداد

نخست وزارت پاسخ

ارائه خدا لباس گنجه

زنان در ماموریت