وزارت زنان

آیا خانمها نگران نباشید! وجود خواهد داشت فعالیت های آینده تا برای جزئیات بیشتر به تماشای! از شما بسیار سپاسگزارم برای حمایت و نماز خود را در مطالعات کتاب مقدس اخیر ما!

جنت بنسون

رئیس وزارت زنان