وزارت پیش دبستانی

CPR گواهینامه کلاس

CPR آموزش لوگو

هزینه: 45 دلار برای هر نفر

از جمله کتاب و کارت صدور گواهینامه

کمیته پیش دبستانی ارائه شده است یک کلاس صدور گواهینامه CPR توسط انجمن قلب آمریکا یکشنبه ژوئن 22 از 1:00 تا 05:00 در سالن کمک هزینه تحصیلی (ورزشگاه). این کلاس به هر کسی باز است و به شدت برای همه کارگران توصیه می شود. ورق ثبت نام در سالن انتظار شمالی دسترس است و یا شما ممکن است چلسی جونز تماس بگیرید اگر شما هر گونه سوال.