وزارت موسیقی

piano10c

_____________________________________________________

موسیقی بخش بسیار مهمی از هر سرویس عبادت است. کتاب مقدس می گوید، "یک سر و صدای شادی بخش، نزد خداوند، تمام زمین های شما. خدمت خداوند با خوشحالی: قبل از حضور خود را با آواز آمده «آواز 100: 1-2.

در اطاعت از فرمان خداوند ما یک گروه کر بزرگسالان، بانوان گروه، گروه و بزرگسالان مردان گروه ستایش. خدمات عبادت ما از انواع موسیقی را از سرودهای مورد علاقه به موسیقی معاصر عبادت همراه با ویژه خواند که توسط یک فرد و یا بیشتر باشد. هر آهنگ که ما در اولین کلیسای باپتیست آواز خواندن آواز خواندن ما را به افتخار و عبادت افزایش یافته است نجات دهنده عیسی مسیح است.