آهن وزارت مرد

Ministry_min آهن مردانه

کتاب مقدس به ما می آموزد که مردان به عنوان رهبران "روحانی" را انتخاب کرد و سر از خانه به عنوان مسیح سر کلیسا است.

وزارت مردان از کلیسای باپتیست اول، به نام آهن وزارت مرد به خاطر خدا مردان به عنوان نوک تیز، به اندازه کافی قوی به مقاومت در برابر هر چیزی مجهز شیطان می تواند با آمد تا اما هنوز فروتن به اندازه کافی برای خدمت به عیسی مسیح و دیگران در نگرش عشق.

وزارت آهن مردان است شام کمک هزینه تحصیلی که ویژگی های یک وعده غذایی خوشمزه، کمک هزینه تحصیلی فوق العاده و یک سخنران مهمان با یک پیام از طرف خدا. همچنین شب فیلم در موارد شامل یک فیلم مسیحی، ذرت بو داده، تراشه، نوشابه، آب و یاران فوق العاده وجود دارد.