آهن وزارت مرد

Ministry_min آهن مردان

کتاب مقدس به ما می آموزد که مرد به عنوان رهبران "معنوی" را انتخاب کرد و سر از خانه به عنوان مسیح سر کلیسا است.

وزارت مردان از کلیسای باپتیست اول، به نام آهن وزارت مرد به خاطر خدا مردان به عنوان نوک تیز، به اندازه کافی قوی به مقاومت در برابر هر چیزی مجهز به شیطان می تواند با آمد تا اما هنوز به اندازه کافی فروتن برای خدمت به عیسی مسیح و دیگران در نگرش از عشق.

وزارت آهن مردان است شام کمک هزینه تحصیلی که ویژگی های یک وعده غذایی خوشمزه، کمک هزینه تحصیلی فوق العاده و سخنران میهمان با یک پیام از طرف خدا. همچنین شب فیلم در موارد شامل یک فیلم مسیحی، چیپس، نوشابه، آب و کمک هزینه تحصیلی فوق العاده وجود دارد.