آهن وزارت مرد

Ministry_min آهن مردان

کتاب مقدس به ما می آموزد که مردان به عنوان رهبران "معنوی" را انتخاب کرد و سر از خانه به عنوان مسیح سر کلیسا است.

وزارت مردان از کلیسای باپتیست اول، به نام آهن وزارت انسان به خاطر خدا از مردان به عنوان نوک تیز، به اندازه کافی قوی به مقاومت در برابر هر چیزی شیطان مجهز می آمد تا با اما هنوز فروتن به اندازه کافی برای خدمت به عیسی مسیح و دیگران در نگرش عشق.

وزارت آهن مردان است شام کمک هزینه تحصیلی که ویژگی های یک وعده غذایی خوشمزه، کمک هزینه تحصیلی فوق العاده و یک سخنران مهمان با یک پیام از طرف خدا. همچنین شب فیلم در موارد شامل یک فیلم مسیحی، پاپ کورن، چیپس، نوشابه، آب و کمک هزینه تحصیلی فوق العاده وجود دارد.