وزارت کودکان

شما به یک دعوت

عنوان حزب استخر

Saturday، 2014 ژوئیه 26

10:00 AM - 12: ظهر

Southside استخر شنا

هر کس خوش آمدید

_______________________________________________

برای اطلاعات شما

کلیسای کودکان نمی خواهند در طول ماه های تابستان را تامین کند. خطبه یکشنبه صبح و کودکان نیز در طول ماه های تابستان به حالت تعلیق.

_______________________________________________

وزارت کودکان

ما وزارت کودکان فوق العاده است در اینجا در اولین کلیسای باپتیست! کارگران ما دوباره متولد مسیحیان و تمایل خود را به وزارت کودکان بهترین امکان پذیر است. این بزرگترین آرزوی ما است که فرزندان خود را خواهد آمد به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهنده شخصی خود اعتماد و رشد معنوی آنها به عنوان اطلاعات بیشتر در مورد کتاب مقدس یاد بگیرند در هر هفته است.